Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés 2012

2013.06.05

 Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület

Közhasznúsági jelentése

a 2012-es esztendőről

1.      ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

 

1.)    Az egyesület bemutatása

Egyesület megnevezése:       Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület

Székhelye:                                  2481 Velence Tópart u. 26.

Adószáma:                                 18500770-1-07

Alakulás:                                     2006. május 17.

Alapítók:                                      belföldi magánszemélyek

 

Az Egyesület nyilvántartásba vétele megtörtént, a Bíróság közhasznú szervezetté minősítette. Az Egyesület nem folytat vállalkozási tevékenységet.

Közhasznú tevékenységi kör:         

-            nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-            kulturális tevékenység

-            kulturális örökség megóvása

-            műemlékvédelem          

-            természet és állatvédelem

-            környezetvédelem

-            közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás

 

-            bűnmegelőzés és áldozatvédelem

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt köteles az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítani.

 

Az Egyesület célja:  Velence Város épített és természeti környezetének megóvása, fejlesztése, színvonalának növelése, ezzel is kellemesebbé téve az itt élők és az idelátogatók számára a környezetet és az itt eltöltött időt. A környezet tudatos védelmére való nevelés elősegítése, már kisgyermekkortól (pl.: Virágos Velencéért való mozgalomban való aktív részvétel, mások figyelmének felkeltésével, példamutatással, stb…), szűkebb környezetünk folyamatos ápolása, rendezése révén. Kulturált, környezetbarát, vendégváró városkép kialakítása, az életminőség javítása, a hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése, értékeinek megóvása, új értékek teremtése

 

2.      SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A Virágos Velence Városszépítő KH Egyesület, továbbiakban Egyesület 2012 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 198 ezer Ft, a saját tőke 248 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásából.

-        az Egyesület kettős könyvvitelt vezet,

-   egységes számlakeretet alkalmazza azzal a kikötéssel, hogy a 6-os és 7-es számláit nem használja,

-        könyvviteli zárlatot évente végez,

-        a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.

-        A fordulónap minden év december  31,

-        elkészítésének határideje tárgyévet követő év április 30.

Az éves beszámoló a december 31-én meglévő vagyoni, pénzügyi helyzetet, a lezárt naptári év eredményeit tartalmazza. Magába foglal minden eszközt, saját tőkét, céltartalékot és egyéb kötelezettséget, valamint az időszak bevételeit és ráfordításait, a mérleg szerinti eredményt.

A beszámolót magyar nyelven készítette el, az adatok ezer forintban kerültek meghatározásra, aláírása jogosult a kuratórium elnöke.

3.      KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

4.       

Tárgyévben az Egyesület 200 ezer Ft támogatást kapott a Velencéért Közalapítványtól, annak felhasználására teljes mértékben sor került, többek között a Hősi halottak emlékművére virág, Május 1-i főzőverseny és szakmai kiállítás szállítási költsége.

A Velencéért Közalapítvány által folyósított 200 e Ft szintén elszámolásra került. A kapott támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

5.      VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző   évhez  képest az Egyesület tartaléka (vagyona) a tárgyévi veszteséggel, azaz 57 e ft-tal csökkent.  Az Egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

6.      CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk nem nyújtott juttatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

 

7.      KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL NEM KAPTUNK TÁMOGATÁST.

 

Tagjaink 30 e Ft-tal járultak hozzá a közös szakmai kirándulás költségeihez, melyet az egyéb bevételek között tartunk nyilván.

8.      A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Az Egyesület a tárgyévben nem számolt el személyi jellegű ráfordítást.

9.      A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

Az összes közhasznú tevékenység bevétele                      385 E Ft volt, melyből:

          

tagdíj

   136 E Ft

egyéb támogatóktól kapott támogatás

200 E Ft

SZJA 1% kiutalás      2012.

19     Ft

 

      A közhasznú tevékenység ráfordításai összesen   364  E Ft.

Tárgyévben anyagköltségre 152 E Ft-ot költöttünk, melyek a működéssel és az alaptevékenységgel kapcsolatosan merültek fel.

           

A tevékenység jellegéből adódóan az Egyesület nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot, közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatos költség nem került elszámolásra.

 

Az Egyesület a közzétételi kötelezettségének a beszámoló OBH részére történő megküldésével tesz eleget.

Az egyesület  könyvelését, a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készítette:

Beke Imréné, regisztrált mérlegképes könyvelő. Nyilvántartási száma: 119312

 

Velence, 2013 március 20.

 

Benkő Istvánné sk.  Kissné Gyura Ibolya sk.

                                                                                Egyesület részéről

 

 

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület tagjai…2013. március 21-i közgyűlésén  egyhangú szavazattal elfogadta.

 

kozhasznu2012--474x640-.jpg